بهینه سازی و افزایش سرعت

بهینه سازی برنزی

 • فعال سازی کش سایت دارد

 • تنظیمات فایروال دارد

 • فعال سازی فشورده سازی دارد

 • بهینه سازی پایگاه داده دارد

 • فشورده سازی فایل های css ندارد

 • فشورده سازی فایل های js ندارد

 • بالا بردن رتبه سایت gtmetrix ندارد

 • بهینه سازی تصاویر ندارد

 • فشورده سازی تصاویر دارد

 • Minify HTML دارد

 • Prefer asynchronous resources دارد

 • Specify image dimensions دارد

 • Minimize request size دارد

 • Minimize redirects دارد

 • Leverage browser caching دارد

 • Inline small JavaScript دارد

 • Inline small CSS دارد

 • Enable Keep-Alive ندارد

 • Enable gzip compression دارد

 • Avoid landing page redirects ندارد

  بهینه سازی نقره ای

 • فعال سازی کش سایت دارد

 • تنظیمات فایروال دارد

 • فعال سازی فشورده سازی دارد

 • بهینه سازی پایگاه داده دارد

 • فشورده سازی فایل های css دارد

 • فشورده سازی فایل های js دارد

 • بالا بردن رتبه سایت gtmetrix متوسط دارد

 • بهینه سازی تصاویر دارد

 • فشورده سازی تصاویر ندارد

 • Minify HTML دارد

 • Prefer asynchronous resources دارد

 • Specify image dimensions دارد

 • Minimize request size دارد

 • Minimize redirects دارد

 • Leverage browser caching دارد

 • Inline small JavaScript دارد

 • Inline small CSS دارد

 • Enable Keep-Alive ندارد

 • Enable gzip compression دارد

 • Avoid landing page redirects ندارد

  بهینه سازی طلایی

 • فعال سازی کش سایت دارد

 • تنظیمات فایروال دارد

 • فعال سازی فشورده سازی دارد

 • بهینه سازی پایگاه داده دارد

 • فشورده سازی فایل های css دارد

 • فشورده سازی فایل های js دارد

 • بالا بردن رتبه سایت gtmetrix دارد

 • بهینه سازی تصاویر دارد

 • فشورده سازی تصاویر دارد

 • Minify HTML دارد

 • Prefer asynchronous resources دارد

 • Specify image dimensions دارد

 • Minimize request size دارد

 • Minimize redirects دارد

 • Leverage browser caching دارد

 • Inline small JavaScript دارد

 • Inline small CSS دارد

 • Enable Keep-Alive دارد

 • Enable gzip compression دارد

 • Avoid landing page redirects دارد